Jord og bygningsmaterialer >> Jord og grundvand >> Udvaskningstest

Udvaskningstest

Sidebar Image

Forbrændingsanlæg, kraftværker og en lang række industrivirksomheder producerer store mængder affald. Betegnelsen affald dækker her over mange forskellige restprodukter - vaskevand, lim- og lakrester, spildolie, støbesand, slagger, flyveaske, emballage og lignende

Affaldsminimering og genanvendelse giver store muligheder for betydelige besparelser. Men det kræver normalt en nøje karakterisering af affaldsproduktet.

Når man skal genanvende eller deponere affald og forurenet jord, må man skaffe sig en god dokumentation af indholdsstofferne. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere de tekniske egenskaber og de potentielle skadevirkninger på miljøet. Disse vurderinger foretager man normalt ud fra en analyse af totalindholdet af stoffer i restproduktet.

Der findes i dag en lang række testmetoder, som giver et godt grundlag for at karakterisere og vurdere affald og restprodukter.

Blandt de vigtigste er de såkaldte udvaskningstest. Ved denne test bestemmer man den mængde stof, der bliver udvasket fra affaldet under nogle specificerede betingelser.

Udvaskningstests

Eurofins´ laboratorier udfører udvaskningstest, der bygger på de hollandske NEN standarder CEN prEN 12457. Disse standarder er internationalt blandt de mest accepterede. Eurofins anvender tre udvaskningstest:

  • Kolonneforsøg, hvor man simulerer udvaskning af stoffer på kort og middellangt sigt
  • Batchudvaskningsforsøg, der giver oplysning om stofudvaskning over en lang tidshorisont
  • Tilgængelighedstest, som bestemmer, hvad der udvaskes af et stof under de værst tænkelige forhold

Det får man svar på

De tre typer skaffer dig forskellige og supplerende oplysninger. Testene giver blandt andet et godt billede af, hvordan miljøskadelige stoffer bevæger sig ud af affald eller forurenet jord - og eksempelvis ned til grundvandet.

Udvaskningstest har mest været anvendt til vurdering af tungmetalholdigt affald og jord. Vores forsøgsopstillinger er designet i materialer, der også er velegnede til udvaskningsforsøg af organiske forureninger. Det kan eksempelvis være tunge forbrændingsolier og tjærekomponenter.

Prisen for udvaskningsforsøg er afhængig af testtypen, samt hvilke stoffer man efterfølgende skal analysere for i de opsamlede udvaskningsvæsker. Vi udarbejder gerne et konkret tilbud til dig ud fra problemstillingen i den enkelte sag.

Ønsker du at vide mere om vores muligheder for at udføre udvaskningstest eller andre undersøgelsesmetoder til karakterisering af affald og restprodukter,  beder vi dig kontakte os.