Vores afdelinger >> Kemiske analyser - Fødevarer >> Bisphenol A i levnedsmidler

Bisphenol A i levnedsmidler

Sidebar Image

Eurofins analyserer for Bisphenol A i fødevarer og drikkevarer. Hvis du som producent eller importør ønsker at få udført BPA analyser i fødevarer og/eller drikkevarer for at skabe sikkerhed for kunder og forbrugere, er du altid velkommen til at kontakte laboratoriet

I dyreforsøg har Bisphenol A (BPA) vist sig at have hormonforstyrrende effekt med blandt andet negativ indvirkning på dyrenes formeringsevne. Mennesker kan udsættes for BPA gennem kosten, idet BPA i nogen udstrækning kan overføres til fødevarer fra plastbeholdere og konservesdåser. Der er stadig uenighed om, hvorvidt der også er hormonforstyrrende effekter ved de forholdsvis lave doser, som man finder i mennesker. Børn spiser og drikker mere på vægtbasis end voksne og belastes derfor relativt mere, når fødevarer og drikkevarer indeholder BPA.

BPA er et organisk stof, som består af to phenol-molekyler. Det kaldes for en plast-monomer og indgår i produktionen af polycarbonatplast og epoxyplast. Plast af polycarbonat er klar og næsten brudsikker og benyttes i mange forskellige dagligdags produkter - blandt andet til beholdere beregnet til madvarer og drikkevarer. Epoxyplast bruges blandt andet som belægning i konservesdåser for at forhindre kontakt mellem indholdet og metallet i dåsen.

Bisphenol A i levnedsmidler

Mængden af BPA, der bliver overført til fødevaren vil afhænge af plastbeholderens og belægningens kvalitet, men også fødevarens egenskaber vil påvirke, i hvor høj udstrækning overførslen sker. Undersøgelser har vist, at temperaturen har betydning, idet der overføres mere BPA til fødevarer ved høj temperatur i forhold til lave temperaurer. Fødevarens pH har også en effekt, idet undersøgelser har vist at BPA indholdet er højst i fødevarer med pH på ca. 5 i forhold til både mere sure og mere basiske fødevarer. Det er sandsynligt, at der er endnu flere af fødevarernes fysiske og kemiske egenskaber, der kan påvirke overførslen af BPA fra beholder til fødevaren.

EU’s myndighed for fødevarer, EFSA (European Food Safety Authority) har fastsat TDI (tålelig daglig indtagelse) til 0,05 mg / kg kropsvægt. De har ligeledes fastsat en grænseværdi for, hvor meget BPA, der må sive over i maden fra emballagen. Værdien er sat i forhold til, hvad mennesker kan tåle uden at få sundhedsmæssige skader igennem et helt liv. Grænseværdien for, hvor meget BPA emballage må afgive, er 0,6 mg BPA til 1 kg fødevare.

Ifølge EU-lovgivningen er det forbudt at bruge BPA ved fremstillingen af sutteflasker af polycarbonat til spædbørn. I Danmark er der skærpede regler, idet der er forbud mod brugen af bisphenol A i alle fødevarekontaktmaterialer målrettet de nul-tre årige. I Frankrig har man siden oktober 2011 helt forbudt brugen af BPA i materialer - f.eks. til emballager, der har kontakt med fødevarer.

Eurofins analyserer for BPA i levnedsmidler (analysenummer JJW3L for fødevarer og JR08W for drikkevarer). Hvis du som producent eller importør ønsker at få udført BPA analyser i fødevarer og/eller drikkevarer for at skabe sikkerhed for kunder og forbrugere, er du altid velkommen til at kontakte laboratoriet.