Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Planteavl

Planteavl

Sidebar Image

Planteavl er et erhverv med store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer

Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. Eurofins Agro tilbyder analyser af plantenæringsstoffer i jord, husdyrgødning, gylle, planter og afgrøder.

Agerjord

I planteavl er det vigtigt at optimerer tildelingen af kalk og gødning. De mest anvendte analyser til jord er traditionelle jordbundsanalyser efter ”Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser”, der angiver de plantetilgængelige nærigsstoffer . De mest bestilte parametre er Reaktionstal (Rt), Fosfortal (Pt), Kaliumtal (Kt) og Magnesiumtal (Mgt) og i nogen grad kobbetal (Cut). Normværdierne for de forskellige næringsstoffer afhænger af jordens tekstur (JB-nummer) – hvis man er i tvivl om teksturen i et givent område eller mark tilbyder Eurofins Agro også denne analyse.

Som supplement til de traditionelle analyser tilbyder Eurofins Agro også analyser af mikronæringsstofferne bor, kobber, mangan og zink efter CAT metoden.

Ønsker I et mere omfattende overblik over indholdet af og forholdene mellem en række næringsstoffer tilbydes ”Gødningskompas”- pakken indeholder følgende parametre: N-total, C/N forhold, N-leveringsevne, Svovl-total, C/S-forhold, S-leveringsevne, P-tilgængelig, P-lager, K-tilgængelig, K-lager, Ca-tilgængelig, total-Ca jordlager, Mg-tilgængelig, Na-tilgængelig, surhedsgrad, organisk stof, C-uorganisk, kulsyreholdig calcium, ler, silt, sand, ler-humus (CEC) ombyttelig CEC, Rt, Pt, Kt, Mgt.

Gylle, afgasset gylle og husdyrgødning

I takt med at planteavlen oplever flere restriktioner på mængden af næringsstoffer der må anvendes i produktionene og at mængden af gylle og gødning der skifter hænder en eller flere gang mellem stald og mark, er interessen og behovet for analyser af gylle og gødningsprodukter stigende.

Eurofins Agro tilbyder analyser fra den lille ”Small” pakke der indeholder tørstof, total N og ammonium N til den helt store ”Professional” pakke der indeholder tørstof, total N, ammonium N, fosfor, kalium, svovl, pH, total C og C/N-forhold.

Ønskes mikrobiologiske analyser på produkterne tilbydes der også en række af disse.

Eurofins Agro tilbyder udtagning af gylleprøver i uomrørte tanke – denne løsning vælges oftest enten hvor den enkelte bruger har mange tanke tilrådighed og vil planlægge den optimale tildeling i forskellige marker, eller i køb/salg situationer.  

Planteanalyser

Eurofins Agro tilbyder planteanalyser med tilhørende normværdier fra Holland og Tyskland. Alle planteanalyser indeholder analyser for calcium,magnesium, kalium, fosfor, bor, jern, mangan kobber, zink, svovl, molybdæn og kvælstof. Det er muligt at vælge pakker der indeholder tørstof, natrium, klorid og aluminium i forskellige kombinationer.

Korn

Eurofins Agro har to produktlinjer til kornanalyser. Hvis det er orienterende analyser af eget korn til eget brug anbefaler vi at man anvender enten NIT (rene arter) eller NIR der kan anvendes til blandet korn.

Hvis der er tale om handel med kornprodukter anbefaler vi at man anvender de traditionelle kemiske analyser

Endvidere tilbyder Eurofins Agro også analyser for toksiner og pesticidrester.

Raps

På raps tilbydes primært to pakker, en lille hvor der analyseres for vand og olie, og en stor hvor der oveni analyseres for renvare og rent frø. I år med en våd høst kan det være en ide at få prøverne analyseret for spirrede frø.

Der tilbydes også analyser af industriraps efter FOSFA akkreditering

Nematoder

Eurofins Agro har et omfattende analyseprogram for nematoder. Der anvedes to teknikker til analysen: En traditionel mikroskopering og detektering og kvantificering ved hjælp af DNA/PCR.

Såsæd

Eurofins Agro tilbyder såsædsanalyser på byg, hvede, rug, havre, triticale, ærter, ærter, majs, hestebønner, raps, græs, spinat, kål og radise samt analyser for frøbårne sygdomme.

Se mere om vores analysemetoder inden for Såsæd her

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk