Jord og bygningsmaterialer >> Poreluft >> Monitering på poreluftområdet

Monitering på poreluftområdet

Sidebar Image

Poreluftmonitering af flygtige stoffer som fx BTEX´er eller chlorerede opløsningsmidler anvendes i stor udstrækning til vurdering af risici i forbindelse med jordforurening og grundvandsforurening.

Ofte skal der tages meget vidtrækkende beslutninger på baggrund af resultaterne - beslutninger, som ud over de økonomiske aspekter også kan have stor betydning for de mennesker, som de berører. De største usikkerheder ligger her i prøvetagningen. Derfor bør der stilles krav om, at også dette led udføres akkrediteret.

Til enhver monitering er der knyttet en usikkerhed - normalt benævnt »måleusikkerheden«. Ordet måleusikkerhed kan i den forbindelse være lidt misvisende, fordi usikkerheden ikke kun er knyttet til selve målingen - men eksempelvis i lige så høj grad til strategi.

Det kan være vanskeligt at kvantificere usikkerheden forbundet med valg af strategi. Det er straks lettere med de elementer, som er knyttet til selve målingen - dvs. prøvetagning og analyse. Analyseusikkerheden angives af analyselaboratoriet og formidles derfor normalt videre til rekvirenten af undersøgelsen. Det er indtrykket, at det ligger lidt tungere med estimering af de bidrag til usikkerheden, som er knyttet til fx prøvetagning.

Den samlede usikkerhed ved prøvetagning og analyse kan beregnes på følgende måde:

U2måling = U2prøvetagning + U2analyse

Hvis denne beregning gennemføres på en målesituation, hvor analysesusikkerheden udgør 10% og prøvetagningsusikkerheden 30% får man følgende:

Usikkerhed  
Prøvetagning 30%
Analyse 10%
Måling 32%

Eksemplet viser, at det største led får den helt dominerende betydning for den samlede usikkerhed. Hvis et led er mere end dobbelt så stor som de øvrige led, kan man i praksis se bort fra andet end det største led, når det gælder den samlede usikkerhed.

Miljøstyrelsen er på vej med en såkaldt BAT-note (IPPC-note), som bl.a. beskriver, at det er den samlede usikkerhed ved en monitering, som har interesse - alle led skal derfor så vidt muligt tages med. På poreluftområdet betyder det, at man fremover skal til at interessere sig mere for andre bidrag til den samlede usikkerhed end blot analyseusikkerheden. IPPC-noten slår også fast, at de største usikkerhedsbidrag normalt kan forventes fra prøvetagningen.

IPPC-noten svarer nøje til kravene i den nye ISO standard (ISO 17025), som akkrediterede laboratorier bedømmes efter. I ISO-standarden fokuseres der lige så meget på prøvetagning som på analyse.

Akkrediterede metoder er forbundet med en usikkerhedsbestemmelse, som skal kunne dokumenteres. Der har i lang tid være tradition for at anvende akkrediterede analyser, hvor det er muligt. Der stilles derimod næsten aldrig krav om akkrediteret prøvetagning, hvilket er uforståeligt, når usikkerhedsbidrag og konsekvenser stilles op mod hinanden.

Akkrediteringssystemet har de senere år fokuseret mere og mere på den individuelle kompetence hos de personer, som er underskriftsberettigede. På poreluftområdet er det med til – som på alle øvrige områder - at nedsætte risikoen for helt fejlagtige resultater, som skyldes en total fejlslagen monitering. Dette er en stor fordel, idet disse fejl kan være meget vanskelige at opdage, hvis de f.eks. skyldes fejlbetjening af udstyr, kontaminering under transport, forkerte metoder etc. Ofte er det alene personens erfaring - og dermed kompetence - som sikrer mod disse fejl.

Prøvetagning på poreluftområdet stiller større krav end f.eks. prøvetagning i indeklimasammenhæng. Ofte vil modtryk i jorden, risiko for indtrængning af falsk luft, mættede vanddampe, krav til meget lave detektionsgrænser etc. stille prøvetageren over for betydelige udfordringer ved planlægning og udførelse.

Krav til akkrediteret prøvetagning kendes fra en række beslægtede områder som emissions- og arbejdsmiljømålinger. Hvorfor ikke stille det samme krav i forbindelse med poreluftmålinger ved jordforureningssager? Udover at medvirke til at sikre kvaliteten af udførte moniteringer vil det også øge troværdigheden af resultaterne i forbindelse med tvister, idet akkrediteringen betyder myndighedernes blåstempling af personkompetence og metoder. Det vil være en åbenlys fordel for de udførende rådgivere og laboratorier.

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20