Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Luftskifte

Luftskifte

Sidebar Image

Eurofins kan tilbyde forskellige løsninger, når man har behov for at måle luftskifte og luftudveksling i rum.

Denne dokumentation er af stor vigtighed - blandt andet ved indeklimaundersøgelser og undersøgelse af jordforureningers indvirkning på en bygning.

Luftskiftet er summen af luftudvekslinger mellem det enkelte rum og omgivelserne

Normalt foretager man luftskiftemålinger som korttidsmålinger - i bedste fald over nogle timer. Korttidsmålinger er forbundet med usikkerheder, hvis luftskiftet varierer som følge af udeklima, mekaniske ventilationsanlæg, brug af bygningen mv.

Der findes et alternativ til korttidsmålinger af luftskiftet. Statens Byggeforskningsinstitut introducerede i 1992 brug af passive (diffusive) måleteknikker til dette formål. Fordelen ved denne type måleteknikker er, at man kan gennemføre målinger over en længere periode - fx 14 dage. Derved bliver det muligt at opnå et mere realistisk mål for det gennemsnitlige luftskifte i en bygning - eller dele af en bygning - over tid.

Metoden tillader endvidere, at luftudvekslingen mellem tilstødende rum måles eksakt. Det er derfor muligt at bestemme, hvor stor en del af lufttilførslen, der stammer udefra (friskluft) - og hvor stor en del, der er genbrugsluft fra andre dele af den samme bygning.

En tredje applikation gør det muligt at spore luftudveksling over længere afstande i en bygning. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med at opspore årsagen til madlugt på 3. etage i en kontorbygning fra et køkken i stueetagen.

Metoden er baseret på samtidig dosering og måling af sporgasser af typen perfluorcarboner. Sporgaskilderne og målerne (samplerne) er på størrelse med blyanter. Doseringen sker i meget lave koncentrationer, og teknikken er kun mulig, fordi der anvendes uhyre følsomme analyseteknikker. Man anvender forskellige perfluorcarboner for at kunne at måle luftudveksling mellem forskellige rum.

Teknikken er udviklet med henblik på måling under normale indeklimaforhold med lave baggrundsforureninger af VOC´er.

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66