Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Skimmelsvampe i bygninger

Skimmelsvampe i bygninger

Sidebar Image

Skimmelsvampe er naturligt forekommende svampe, som vi finder overalt.

Træværk, tapeter, loftsplader, mineraluld og lignende, som fugtskades, kan altid angribes i større eller mindre grad. Skimmelsvampesporer i luften kan medføre allergi og luftvejsproblemer, og derfor er det vigtigt at holde svampene under kontrol.

Når man taler om skimmelsvampe i bygninger, er det vigtigt at være opmærksom på, at  der ikke er tale om ukendte, fremmede organismer. Skimmelsvampe forekommer naturligt, og hvor der opstår problemer, er der tale om en påvirkning i unormalt stor mængde. For at der kan opstå skimmelsvampevækst, skal der være en opfugtning af byggematerialerne.

Kendte risici
Skimmelsporer i luften udgør en risiko for udvikling af allergi og luftvejsproblemer,  og svampene kan desuden give anledning til afgivelse af lugtende stoffer og stoffer, der i større mængder er slimhindeirriterende og sundhedsskadelige.

Vi mangler i dag viden om sammenhæng imellem dosis og effekt (risiko), herunder viden om den naturlige "ufarlige" bygningsmæssige belastning. Det er imidlertid påvist, at synlige såvel som "skjulte" angreb i eksempelvis skillevægge kan påvirke indeklimaet i negativ retning.

Problem i offentlige bygninger
Nye undersøgelser peger på, at op mod halvdelen af danske skoler kan have problemer med skimmelsvampevækst. I den private boligmasse er problemet mindre - sandsynligvis i størrelsesordenen 5-10% af boligerne. Manglende vedligeholdelse og uhensigtsmæssige bygningskonstruktioner er oftest baggrunden for problemerne.

Mindre, afgrænsede angreb behøver ikke udgøre nogen risiko, og disse angreb kan som regel løses med enkle midler. Det er imidlertid vigtigt, at omfanget klarlægges.

En typisk undersøgelse
Ved en undersøgelse for skimmelsvampeangreb indgår normalt følgende elementer:

  • Indhentning af bygningstegninger og oplysninger om anvendte materialer        
  • Indsamling af oplysninger om bygningens "historie" (fx forekomst af vandskader eller ændringer i bygningen de seneste år)
  • Besigtigelse af bygningen for synlige angreb. Besigtigelsen omfatter både umiddelbart tilgængelige steder (vægge, lofter, gulvmaterialer) og svært tilgængelige steder (loftsrum, skillevægge, etc.) afhængig af den aktuelle sag
  • Udtagning af prøver af potentielle svampeangreb for analyse

Undersøgelserne kan evt. suppleres med måling for svampe i luften eller målinger for luftens indhold af gasformige forureninger. En række undersøgelser har vist, at svampene afgiver en række karakteristiske stoffer, som kan bruges som indikatorer for svampeangreb.

Det kan være vanskeligt at fortolke resultater efter målinger for svampesporer i luften, da de normale variationer er store, og da viden om naturlige mængder i luften endnu er mangelfuld.

Vurdering og vejledning
En undersøgelse afsluttes med en vurdering af, om der er svampeproblemer i et omfang, som nødvendiggør afhjælpende foranstaltninger. Der skal i sådan en vurdering tages hensyn til både bygningstekniske og sundhedsmæssige forhold.

Der findes forskellige anbefalinger i forbindelse med afhjælpning af skimmelsvampeproblemer.  I New York har sundhedsmyndighederne udsendt en vejledning, som beskriver, hvordan områder med skimmelsvampeproblemer skal saneres. Vejledningen beskriver 5 niveauer af forurening med tilhørende anbefalinger om tiltag og beskyttelse af personer i den angrebne bygning og af personer, som udfører saneringen.

Afslutningsvis er det vigtigt at minde om, at indeklimaproblemer oftest udløses af flere faktorer. Det er vigtigt at overveje, hvorvidt eventuelle oplevelser af et dårligt indeklima kan skyldes andre faktorer end skimmelsvampe.

Kontaktpersoner
 
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
 
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66