Rådgivning >> Rådgivning om test og deklaration af fødevarekontaktmaterialer >> Om "Plastforordningen" 10/2011

Forordning 10/2011 om plastmaterialer og plastgenstande til kontakt med fødevarer

Sidebar Image

Den 1. maj 2011 trådte en ny forordning om plastmaterialer og plastgenstande til kontakt med fødevarer i kraft (PIM). Forordningen er en sammenskrivning og opdatering af den eksisterende lovgivning på området og indeholder dermed både regler for indholdsstoffer, testbetingelser og dokumentationskrav. Disse emner har hidtil været beskrevet i en række forskellige direktiver, men for overskuelighedens skyld er de nu samlet i en forordning.
Baggrunden for at udstede de samlede regler i en forordning i stedet for i et direktiv er, at en forordning implementeres direkte i alle medlemslande, mens det typisk tager op til et år at få implementeret et direktiv i samtlige medlemslande - hvilket kan virke hæmmende på udviklingen.

Gyldighedsområde
Forordning 10/2011/EC gælder for både materialer og genstande, der udelukkende består af plast samt for materialer og genstande, der består af flere lag af forskellige materialer, hvoraf et/flere af lagene er af plast. For sidstnævnte genstande gælder kravet om total og specifik migration dog ikke - her stilles der udelukkende krav til plastlagenes sammensætning.

Materialer og genstande af plast, der er påført tryk, overfladebehandling eller er sammenføjet i lag med en lim, er ligeledes omfattet af forordningen. I disse tilfælde tillades det dog, at trykfarven, overfladebehandlingen og limen indeholder andre stoffer end dem, der er på listen i 10/2011/EC. Dermed dækker forordning 10/2011/EC en bredere vifte af produkter, end de tidligere direktiver på området.

Tilladte stoffer
Forordning 10/2011/EC samler alle tilladte stoffer til produktion af plast til fødevarekontakt i én liste. Tidligere har der eksisteret en liste over tilladte monomerer og en liste over tilladte additiver. De to lister er nu kombineret, således at alle stoffer er samlet, og der er en angivelse af, hvordan stofferne må bruges. Listen angiver samtidig, om der er restriktioner for de enkelte stoffer i form af en specifik migrationsgrænse eller en restriktion på det totale indhold af stoffet i det færdige produkt.

Total migration
Grænsen for total migration er stadig 60 mg/kg eller 10 mg/dm2. Som noget nyt er der angivet en række standard testbetingelser, som skal bruges ved analyse af total migration. Disse standardbetingelser beskrives i 9 forskellige kombinationer af testtid og testtemperatur (OM1 - OM9), hvoraf man så kan vælge den kombination, der passer bedst til den tiltænkte brug af produktet.

Specifik migration
Ved test for specifik migration skal man stadig vælge testtid og testtemperatur mere specifikt ud fra tabeller over forskellige brugsscenarier, som er angivet i forordning 10/2011/EC. Testbetingelserne for specifik migration adskiller sig ikke meget fra de testbetingelser, der er angivet i direktiv 82/711/EC. Der er dog kommet et par tilføjelser, således at man fremover kan opstille sit testprogram endnu mere nøjagtigt, end det tidligere var muligt.

Simulatorer
Forordning 10/2011/EC, introducerer nye simulatorer til brug ved test. Vand udgår som simulator og erstattes af 10% ethanol, som vi allerede kender. Derudover kan 20% ethanol, 50% ethanol, 3% eddikesyre, vegetabilsk olie og Tenax anvendes til test. Det øgede antal simulatorer gør det muligt at teste mere specifikt end før og dermed opnå et endnu mere præcist billede af, hvor stor en mængde stof, der vil blive afgivet til en fødevare. Som noget nyt stilles der fremover krav til test af materialer og genstande, der skal i kontakt med tørre fødevarer. For at simulere tørre fødevarers egenskaber bedst muligt, bliver Tenax introduceret som simulator. Tenax er en tør simulant på pulverform og er derfor godt egnet til at simulere tørre fødevarers egenskaber.

Overensstemmelseserklæring
Forordning 10/2011/EC omhandler også den dokumentation, der skal udveksles mellem de forskellige led i leverandørkæden. Som udgangspunkt skal materialer og genstande af plast til fødevarekontakt ledsages af en overensstemmelseserklæring, der indeholder en række specifikke oplysninger om produktet.
Overensstemmelseserklæringen bygger på viden om, hvilke stoffer produktet indeholder, om produktet overholder migrationsgrænserne samt oplysninger om eventuelle restriktioner i forhold til hvilke fødevaretyper, kontakttider og temperaturer produktet er godkendt til.
I forordning 10/2011/EC annex IV angives det, hvilke punkter en overensstemmelseserklæring skal indeholde.
Dokumentationen der ligger til grund for overensstemmelseserklæringen skal kunne fremskaffes inden for 1-2 uger, hvis myndighederne anmoder om at se den. Det er derfor vigtigt at have et godt kendskab til sine leverandører, så man kan vurdere, om det vil være muligt at skaffe en eventuel testrapport eller anden baggrundsdokumentation indenfor den tidsramme.

Overgangsordning
For at give industrien tid til at tilpasse sig de nye krav, er der angivet en lang overgangsperiode i forordning 10/2011/EC. Allerede nu skal det sikres, at indholdsstofferne i plastmaterialer og -genstande til fødevarekontakt er på listen i annex I i forordningen. Kravet om overensstemmelseserklæringens indhold som beskrevet i Annex IV er også gældende pr. 1. maj 2011.

Derimod er der lang tid til at få produkterne testet efter de nye testbetingelser. Indtil 31/12-2012 skal der testes efter reglerne, som er beskrevet i hhv. direktiv 85/572/EC og 82/711/EC. Fra 1/1-2013 skal simulatorerne beskrevet i 10/2011/EC anvendes. Fra 1/1-2013 til 31/12-2015 må man teste enten efter kravene i 82/711/EC eller efter de nye krav i 10/2011/EC - og først fra d. 1/1-2016 skal man teste efter kravene i 10/2011/EC.

Den lange overgangsperiode betyder, at industrien kan teste produkterne efter de nye betingelser i det tempo, de alligevel skal have gentestet deres produkter, så det ikke skaber en unødig ekstra udgift.

Vejledning
Som hjælp til det rent praktiske arbejde med materialer og genstande af plast til fødevarekontakt bliver der udarbejdet en praktisk vejledning, der beskriver emnet i nærmere detaljer. Vejledningen er stadig under udarbejdelse og er dermed ikke tilgængelig endnu. Når vejledningen bliver offentliggjort informerer vi om det her på hjemmesiden.

Hvad kan Eurofins Product Testing hjælpe med?
Det kan være svært at få styr på de regler, man som producent eller importør af fødevareemballage skal leve op til. Derfor tilbyder Eurofins Product Testing flere former for hjælp.

Vi kan arrangere og afholde et kursus, hvor vi målretter informationerne til jeres virksomhed. På den måde kan I deltage med det antal medarbejdere, I ønsker. Kurset kan afholdes hos os eller hos jer.

Vi kan udarbejde en liste over den lovgivning, I som virksomhed skal overholde - med det niveau af informationer, som I ønsker. Vi kan via e-mail holde jer orienteret løbende om de nye tiltag inden for området - lovgivning, standarder, trends mv. Vi kan være behjælpelige med at skaffe oplysninger om specifikke produkter fra jeres leverandører og opstille testprogrammer, der sikrer, at den gældende lovgivning bliver overholdt - og derpå udføre testprogrammet i egne laboratorier.
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jeres virksomhed.