Miljø >> Om Os >> Kvalitet og akkreditering

Kvalitet og akkreditering

Sidebar Image

Eurofins Miljø A/S er akkrediteret af DANAK under akkrediteringsnummer 168, 534 og 535.
Eurofins Miljø Vand A/S er akkrediteret af DANAK under akkrediteringsnummer 555.
Eurofins Miljø Vand A/S er akkrediteret af DANAK under akkrediteringsnummer 554.
Eurofins VBM Laboratoriet A/S er akkrediteret af DANAK under akkrediteringsnummer 179. 

Akkreditering indebærer en uvildig og troværdig dokumentation af, at produkter eller serviceydelser opfylder specificerede og internationalt fastsatte krav.

Akkrediteringen på 168, 554 og 555 er baseret på den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17025. Akkreditering 534 er basseret på ISO 17043:2010 og akkreditering 535 er basseret på ISO 17034:2016. Alle standarderne stiller bl.a. krav om,

  • at laboratoriet råder over det fornødne prøvetekniske udstyr og over lokaler af en tilstrækkelig standard,
  • at laboratorieledelse og -personale har såvel faglig kompetence som praktisk erfaring i udførelsen af de pågældende prøvninger, og at laboratoriet råder over de nødvendige ressourcer,
  • at der er indarbejdet faste rutiner for sporbar kalibrering af prøvningsudstyr, samt at laboratoriet deltager i kvalifikationsprøvninger til dokumentation af prøvningernes nøjagtighed og reproducerbarhed,
  • at akkrediteret teknisk prøvning skal udføres efter egnede og validerede metoder,
  • at laboratoriet skal registrere forløbet af akkrediteret prøvning således, at prøvningsforløbet i tvivlstilfælde kan rekonstrueres,
  • at laboratoriet ca. én gang om året er underkastet tilsyn fra DANAK.

DANAK er medlem af European cooperation for Accreditation (EA) og har underskrevet en bindende multilateral aftale (MLA) om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater i størstedelen af Europa og i mange nationer i den øvrige del af verden.

En DANAK akkreditering er altså et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, som normalt medfører, at vores kunder ikke har behov for ekstra prøvninger på eksportmarkederne.

Akkreditering medfører samtidig, at laboratoriet lever fuldt op til kravene i DS/EN ISO/IEC 9001 (der kan opfattes som en delmængde af DS/EN ISO/IEC 17025), idet akkrediteringen også stiller konkrete krav til personalets tekniske kompetence.

Kravene til akkrediterede prøvningslaboratorier er fastlagt i BEK nr 913 af 25/09/2009 Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder. I bekendtgørelsen indgår et krav om, at et akkrediteret laboratorium skal have en professionel ansvarsforsikring, som kan dække laboratoriets ansvar i forbindelse med udførelsen af akkrediterede prøvninger.

Akkrediterede rapporter bærer DANAKs logo (kongekronen), der garanterer, at prøvningen er foretaget i henhold til akkrediteringsreglerne.