Om Os >> Kvalitet og akkreditering >> Kemisk måleusikkerhed

Kemisk måleusikkerhed

Sidebar Image

Dette dokument giver hjælp til at forståelse af begrebet måleusikkerhed.

På analyserapporterne angiver Eurofins Miljø A/S og Eurofins Product Testing A/S følgende kommentar til usikkerhedsangivelsen.

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um (%) er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed”.

Måleusikkerhed for kemiske målinger

Når dækningsfaktoren er lig 2, svarer det til en dækningssandsynlighed på 95 %. Dvs. kunne man måle 100 gange på den samme prøve, ville 95 af resultaterne ligge indenfor den sande værdi +/- den ekspanderede måleusikkerhed.

I forbindelse med akkrediteringen af en metode, bestemmes metodens måleusikkerhed. Heri indgår data opsamlet mellem flere dage, således at måleusikkerheden dækker den værst tænkelige situation. Praksis er, at man angiver usikkerheden konservativt, dvs. der oprundes generelt til en usikkerhed i %, der er delelig med 5 (5%, 10%, 15% osv.).

Den angivne måleusikkerhed er bestemt for målinger større end 5 x Detektionsgrænsen. Det betyder, at for målinger mindre end 5 x Detektionsgrænsen kan måleusikkerheden værre større end den angivne. Det er almindelig anerkendt, at usikkerheden kan være op til 5 x større på detektionsgrænse niveau. Dette er illustreret på nedenstående figur.

figure1uncertainty.jpg

Figur forklaring: Hvis måleusikkerheden er 1% for målinger større end 5 x detektionsgrænsen, kan usikkerheden vokse til 5% på detektionsgrænseniveau.

Når en akkrediteringsansøgning formuleres er udgangspunktet imidlertid altid kundernes behov, og ikke det metoden reelt kan præstere. Dvs. ofte er den reelle detektionsgrænse lavere end den opgivne.

Er den reelle detektionsgrænsen lavere end opgivet, kan den måleusikkerhed gælde for hele måleområdet fra detektionsgrænsen til den øvre målegrænse. Hvis detektionsgrænsen f.eks. er 5 på ovenstående figur vil forøgelsen af måleusikkerheden først ske for målinger under den angivne detektionsgrænse. Disse målinger angives blot < DL (hvor DL er detektionsgrænsens talværdi).

Detektionsgrænsen er bestemt ud fra målbare værdier, og derfor kan der angives talværdier (kvantificeres) fra detektionsgrænsen til øvre målegrænse.