Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Analyse af drikkevand fra brønde og boringer

Analyse af drikkevand fra brønde og boringer

Sidebar Image

Spar 250 kr. på en forenklet kontrol - Ved at bestille online*   

Bestil online her

Ved at bestille her på hjemmesiden opnår du en rabat på 250,00 Kr. Rabatten er fratrukket prisen, som er 2.590,00 Kr inkl. moms. Prøven udtages inden 4 uger efter bestilling. Ønskes hasteudtagning tillægges prisen 1.665,00 Kr for udtagning inden 1-2 hverdage og 742,50 Kr inden 3 arbejdsdage.

Har din kommune forhandlet en pris med Eurofins Miljø vil den forhandlede pris være gældende.

 

Skal du bruge en forenklet kontrol?
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets seneste drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr 1070 af 6/11/2019, skal vandforsyninger, der leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som leverer til mere end én husstand uden at levere vand til kommerciel eller offentlig aktivitet**, have udført en forenklet kontrol af drikkevandet.

Hyppigheden for den forenklede kontrol fastsættes til enhver tid af myndigheden.

 

Ved undersøgelsen analyseres for en række parametre fastsat i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 3:

 • Vandets udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
  Hvis vandet er uklart eller lugter, kan det skyldes stort indhold af jern og mangan eller mangel på ilt, hvad der eventuelt senere må analyseres for.
 • Ledningsevne
  Ledningsevne er et mål for vandets indhold af salte. Blødt vand har som regel et lille tal. Et meget stort tal kan være tegn på forurening eller salt - især i kystnære områder.
 • Arsen
  Arsenindholdet må være 5 µg pr. liter. Arsen er naturligt forekommende i grundvandet, men kan være kræftfremkaldende ved større mængder.
 • Nitrat
  Nitratindholdet må højst være 50 mg pr. liter. Nitraten kommer fra nedsivning af gødning, som planterne ikke har kunne optage. For højt nitratindhold kan være sundhedsskadeligt - især for spædbørn.
 • pH
  pH værdien skal helst ligge mellem 7,0 og 8,5. Hvis pH er mindre end 7,0 er vandet surt. Surt vand kan give risiko for, at der er metaller i vandet, ligesom det kan medføre tæring på vandinstallationerne.
 • Coliforme bakterier
  Der må ikke kunne påvises coliforme bakterier. Coliforme bakterier skyldes forurening med organisk materiale fra jord eller overfladevand eller eventuelt snavs i ledningsnet eller trykbeholder.
 • E. coli
  Der må ikke kunne påvises Eschericia coli, der er tarmbakterier fra dyr eller mennesker. Hvis der findes E. coli skal vandet koges før det drikkes, da tilstedeværet af sygdomsfremkaldende bakterier ikke kan udelukkes.
 • Kimtallet ved 22°C
  Der må højst findes 200 kim (bakterier) pr. ml ved en inkubationstemperatur på 22 °C. Højere tal tyder på forurening i ledningsnet fra stillestående vand, i ubrugte haner eller fra jord og overfladevand.
 • Clostridium perfringens, herunder sporer
  Der må ikke kunne påvises C. perfringens eller sporer heraf i vandet. Kontrollen foretages kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.

 

*I forhold til listeprisen. Listeprisen er for prøvetagning ved lokationer inden for Danmarks grænser, og som ikke befinder sig på ikke-brofaste øer.

**: Kommerciel eller offentlig aktivitet omfatter bl.a. institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejer, plejefamilier og fødevarevirksomheder. Er man indehaver af et ikke-alment vandforsyningsanlæg, der leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag, til en af disse aktiviteter, skal der udarbejdes et kontrolprogram i samarbejde med myndigheden.