Vores ydelser >> Industrielt vand og restprodukter >> Sediment

Sediment

Sidebar Image

Oprensninger og uddybning af Danmarks mange havne og sejlrender er en nødvendig foranstaltning for søtransporten - og for driften af havnene.

Det overskydende havbundsmateriale efter sådanne projekter kan i nogle tilfælde nyttiggøres til forskellige formål som kystfodring og opfyldning. Hvis nyttiggørelse ikke er en mulighed, kan materialet bortskaffes på havet. Denne praksis kaldes klapning eller dumpning. I Danmark klappes årligt ca. 4.500.000 m3 havbundmateriale. Klapning kan potentielt være skadeligt for miljøet eller påvirke andre aktiviteter på havet - og derfor kræver det en myndighedstilladelse fra Naturstyrelsen.

Om der er tale om en uddybning eller oprensning afhænger af, hvilket lag, der graves i. Der skelnes mellem to lag.

Oprensningslaget, som er det lag af sand og andet materiale, der kan have aflejret sig på et givent sted siden den seneste registrering af officielle vanddybder, som står anført i havnelodsen og på gældende søkort.

Uddybningslaget er det materiale, der ligger under den officielle vanddybde og derved under oprensningslaget.

Om der er behov for en kemisk analyse af klapmaterialet vurderes fra sag til sag. Generelt kan det siges, at det som regel ikke er nødvendigt for sejlrender, hvorimod materialer, der stammer fra havne ofte vil kræve analyser.

Kontakt os for yderligere informationer eller for et konkret tilbud.

 

Kontaktperson - Kundecenter
Karen Marie Kundby Kristensen
Seniorrådgiver
70 22 42 31