Jord og bygningsmaterialer >> Bygningsmaterialer >> Chlorparaffiner

Værd at vide om chlorparaffiner

Sidebar Image

Chlorparaffiner har siden 1930'erne haft en bred industriel anvendelse.

Chlorparaffiner er ikke akut giftige for mennesker, men dyreforsøg viser, at stofferne har kræftfremkaldende egenskaber og derfor er mistænkt for at kunne fremkalde kræft hos mennesker

Chlorparaffiner er polychlorerede n-alkaner, hvor alkanernes kædelængde ligger mellem 10 og mere end 30 kulstofatomer, og chlorindholdet varierer mellem 30 og 70 %. Der er således tale om en meget kompleks blanding af stoffer, som afhængig af kulstofkædelængden kan inddeles i følgende tre grupper:

  • SCCP, Short Chain Chlorinated Paraffines, med kædelængde fra 10 til 13 kulstofatomer
  • MCCP, Medium Chain Chlorinated Paraffines, med kædelængde fra 14 til 17 kulstofatomer
  • LCCP, Long Chain Chlorinated Paraffines, med kædelængde fra 18 til >30 kulstofatomer

Disse tre grupper kan yderligere inddeles i lavt (<50 %) og højt (> 50 %) chlorindhold.

Afhængig af kædelængden og chloreringsgraden er chlorparaffinerne farveløse eller gullige væsker eller faste stoffer, som udmærker sig ved en høj kemisk stabilitet, en ringe vandopløselighed og gode brandhæmmende egenskaber. Den årlige globale produktion af chlorparaffiner har ligget på op til 300.000 t.

Hvor anvendes chlorparaffiner
Chlorparaffiner har siden 1930'erne haft en bred industriel anvendelse. Mere end 200 kommercielle blandinger med varierende egenskaber er fremstillet, og de bliver især anvendt inden for to hovedområder - som bestanddel af køle / skæreolie i metalindustrien og som blødgører / brandhæmmer i PVC (fx i elektriske ledninger og gulvbelægninger.) Chlorparaffinerne er desuden anvendt blandt andet som tilsætning til maling, lim, fugemasse og imprægneringsmiddel til tekstiler, gummi og læder. Chlorparaffin har frem til årtusindskiftet været anvendt som erstatning for PCB i fugematerialer efter PCB i 1977 blev forbudt.

Chlorparaffiners sundhedsmæssige egenskaber
Chlorparaffiner er ikke akut giftige for mennesker, men dyreforsøg viser, at stofferne har kræftfremkaldende egenskaber, og de er derfor mistænkt for at kunne fremkalde kræft hos mennesker. I dyreforsøg ses også fosterskadende egenskaber.

Chlorparaffiner i det eksterne miljø
Den udbredte anvendelse af chlorparaffiner har medført spredning til miljøet. Det gælder især for SCCP, da den gruppe både er den flygtigste og mest vandopløselige. På grund af stoffernes persistente egenskaber nedbrydes de kun langsomt. De akkumuleres i fedtvæv og ophobes derfor i fødekæden. SCCP kan måles i arktisk luft og sediment, og stoffet kan i dag findes i både mennesker og arktiske pattedyr. SCCP er giftigt for vandlevende organismer.

Chlorparaffiner i arbejdsmiljøet
Direkte anvendelse af kortkædede chlorparaffiner finder ikke længere sted i Danmark, men stofferne kan stadig optræde i en lang række af de produkter, hvori de har været anvendt. I forbindelse med renovering eller bortskaffelse af disse produkter er det derfor vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler mod at udsætte sig for stofferne - og mod at stofferne spredes yderligere i miljøet.

Reguleringer
De kortkædede og mellemkædede chlorparaffiner er optaget på Miljøstyrelsens seneste liste fra 2009 over uønskede stoffer, hvorfra nedenstående oplysninger stammer:

De kortkædede chlorparaffiner er omfattet af REACHforordning nr. 1907/2006, bilag XVII, nr. 42. Der er begrænsninger for markedsføring og anvendelse i forhold til metalforarbejdning og indfedtning af læder.

De kortkædede chlorparaffiner er på REACHforordningens kandidatliste over særligt problematiske stoffer, hvorfra stoffer kan udvælges til godkendelsesordningen.

De kortkædede chlorparaffiner er risikovurderet i EU og er identificeret som prioriterede farlige stoffer på listen over prioriterede stoffer inden for vandpolitik, jf. bilag X til direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) som ændret ved direktiv 2008/105/EF (direktiv om miljøkvalitetskrav).
De kortkædede chlorparaffiner er nomineret til optagelse under den globale Stockholm konvention.

Mellemkædede chlorparaffiner er risikovurderet i EU, men det er kun den endelige rapport om de miljømæssige risici, der er offentliggjort. Vedrørende de sundhedsmæssige risici konkluderes det, at der er behov for at begrænse risikoen i arbejdsmiljøet for brug af oliebaserede smøremidler ved metalforarbejdning. Derudover er der behov for at begrænse risikoen for vand- og jordbundsmiljøet i nærheden af industri, der anvender stoffet blandt andet som blødgører i PVC, plastic og gummi samt i metalbearbejdningsindustrien.

Det konkluderes desuden, at der er behov for at begrænse risikoen for forgiftning via fødekæden gennem ophobning i regnorme samt muligvis også via fisk.

Der er endnu ikke offentliggjort en anbefaling fra Kommissionen, men arbejdet er overført til REACH.

 

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20