Vores ydelser >> Jord og bygningsmaterialer >> ChemFing

ChemFingSOIL: Kildedifferentiering af kulbrinter i jord

Sidebar Image

Eurofins Miljø indledte i 2013 et samarbejde med Københavns Universitet (KU PLEN) og InnovationsFonden. Samarbejdet er et trin i en strategisk satsning fra Eurofins´ side, der har til formål at udvikle helt nye produkter til anvendelse og værdiskabelse for kunder og samarbejdspartnere indenfor miljøområdet.

Det første produkt i rækken af nye metoder og applikationer er nu klar på markedet. Med dette produkt er vi i stand til at identificere og kvantificere kulbrintekilder i en jordprøve i forhold til seks dominerende forureningstyper (arketyper). Igennem årene har miljølaboratorier efter anmodning kunnet tilbyde en subjektiv og ikke-konklusiv vurdering af kromatogrammers karakteristika, som efterfølgende er blevet anvendt som beslutningsgrundlag i en række forskellige situationer. Det er denne ikke-konklusive kommentering vi nu kan erstatte med en objektiv og kvantificerbar angivelse af indholdet i en jordprøve. Arketyperne dækker mere end 95% af de kulbrinteforureninger, som vi støder på i jordprøver på laboratoriet, der er Skandinaviens største miljølaboratorium. Selve analysemetoden er den danske referencemetode "RefLab1", der er baseret på ekstraktion med pentan.

Du kan finde produktbladet her og et eksempel på selve produktet i form af en rapport her.

For mere information om produktet samt priser og leveringstid kan du kontakte Peter Mortensen på mail: PeterBondgaardMortensen@eurofins.dk eller mobil 2710 5430.

 

ChemFingSOIL: Source differentiation of hydrocarbons in soil

 

In 2013 Eurofins Environment Denmark started a product development project with the University of Copenhagen (KU PLEN) and Innovation Fund Denmark. The collaboration was part of a strategic effort on the part of Eurofins the purpose of which is to develop brand new products aimed value creation for our customers and partners within the environmental sector.

The first product in a series of new methods and applications is now ready for the market place. With this product we offer an identification and quantification of the hydrocarbon sources in a soil sample by way of six dominant pollution sources (archetypes). Over the years and upon request environmental testing laboratories have been able to offer a subjective and non-conclusive evaluation of the characteristics of the chromatograms, which has subsequently been used as the basis for decision making in many different types of situations. It is this non-conclusive commentary that we can now replace with an objective and quantified rendition of the contents of any soil sample. The archetypes represent more than 95% of the hydrocarbon pollution we encounter in soil samples at our laboratory, which is the largest environmental testing laboratory in Scandinavia. The analytical testing method itself is the Danish reference method "RefLab1" that is based on pentane extraction.

Please view the product sheet as well as an example of the product report.

For more information about the product, prices and standard delivery time please contact Peter Mortensen at PeterBondgaardMortensen@eurofins.dk or mobile +45 2710 5430.