Vores ydelser >> Jord og bygningsmaterialer >> ChemFing

Kemiske fingeraftryk af kulbrinter i jordprøver

Sidebar Image

Eurofins Miljø indledte for nogle år siden et samarbejde med Københavns Universitet (KU PLEN) om udvikling af næste generation af analysemetoder til jordprøver. Udviklingen har været støttet af InnovationsFonden via Gandalf projektet. Samarbejdet er et trin i en strategisk satsning fra Eurofins' side, der har til formål at udvikle helt nye produkter til anvendelse og værdiskabelse for kunder og samarbejdspartnere indenfor miljøområdet.

De første produkter i rækken af nye metoder og applikationer er nu klar på markedet.

ChemFingSOIL metoden muliggør identificering og kvantificering af kulbrintekilder i en jordprøve i forhold til seks dominerende forureningstyper (arketyper). Igennem årene har miljølaboratorier efter anmodning kunnet tilbyde en subjektiv og ikke-konklusiv vurdering af kromatogrammers karakteristika, som efterfølgende er blevet anvendt som beslutningsgrundlag i en række forskellige situationer. Det er denne ikke-konklusive kommentering som nu kan erstattes med en objektiv og kvantificerbar angivelse af indholdet i en jordprøve. Arketyperne dækker størstedelen af de kulbrinteforureninger, som vi støder på i jordprøver på laboratoriet. Ekstraktion og analysemetode (GC FID) er identisk med den danske referencemetode "RefLab1".

ChemFingSOIL+ metoden er en udvidelse af de nuværende muligheder indenfor identifikation og kvantifikation af bl.a. PAH-forbindelser, naturlige kulbrinter og en række biomarkører. Analyseprogrammerne i Danmark har gennem mange år været domineret af myndighedernes fokus på de 7 PAH-forbindelser fra jordpakken. Mange undersøgelser har dokumenteret, at mængden af bl.a. polyaromatiske kulbrinter er meget større end det, man ser med jordpakken. De nye analysemuligheder betyder væsentligt forbedrede værktøjer til brug for risikovurderinger. Værktøjerne kan også bruges til kildesporing, opfølgning og dokumentation af remedieringstiltag og til vurdering af indhold af naturlige kulbrinter i en prøve.

For mere information om produkterne samt priser og leveringstid kan du kontakte Eurofins Miljø A/S via tlf. +45 7022 4266 eller salg.jord@eurofins.dk

 

Chemical fingerprinting of hydrocarbons in soil samples

Eurofins Environment Denmark started some years ago a product development project with the University of Copenhagen (KU PLEN) focusing on next generation of analytical methods. The development has been supported financially by Innovation Fund Denmark. The collaboration is part of a strategic effort on the part of Eurofins the purpose of which is to develop brand new products aimed value creation for our customers and partners within the environmental sector.

The first products in a series of new methods and applications are now ready for the market place.

ChemFingSOIL: With this product we offer identification and quantification of hydrocarbon sources in a soil sample by way of six dominant pollution sources (archetypes). Over the years and upon request environmental testing laboratories have been able to offer a subjective and non-conclusive evaluation of the characteristics of the chromatograms, which has subsequently been used as the basis for decision making in many different types of situations. It is this non-conclusive commentary that we can now replace with an objective and quantified rendition of the contents of any soil sample. The 6 archetypes represent the majority of the hydrocarbon pollution encountered in soil samples. Extraction and analytical testing method itself is identical with the Danish reference method "RefLab1".

The ChemFingSOIL+  method is an extension of the current possibilities within identification and quantification of eg. PAH compounds, natural hydrocarbons and a number of biomarkers. The analytical programs in Denmark have for many years been dominated by the authorities' focus on the only 7 PAH. Many studies have documented that the amount of eg. polyaromatic hydrocarbons are much larger than this. The new analytical possibilities mean significantly improved tools for risk assessments. The tools can also be used for source tracking, follow-up and documentation of remedial measures and for evaluating the content of natural hydrocarbons in a soil sample.

For more information about the products, prices and standard delivery time please contact Eurofins Environment DK at phone +45 7022 4266 or through salg.jord@eurofins.dk

 

Additional information:

ChemFingSOIL DK

ChemfingSoil ENG

ChemFingSoil+ ENG