Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Støv

Støv i arbejdsmiljøet

Sidebar Image

Støv er en stor udfordring og årsag til mange gener i arbejdsmiljøet i mange forskellige brancher som f.eks. produktionsvirksomheder, byggepladser og forbrændingsanlæg. Eksponering for støv kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer bl.a. luftvejs- og lungesygdomme som KOL og astma, hjertekarsygdomme f.eks. forhøjet blodtryk samt kræft.

Støvpartikler kan i sig selv være sundhedsskadelige, især de fine partikler, men de kan også indeholde mange forskellige sundhedsskadelige stoffer; både mineralske (eks. kvarts og asbest), kemiske (eks. PCB og tungmetaller) og biologiske (eks. Skimmel).

Eksponering for støv i arbejdsmiljøet skyldes ofte arbejdsprocesser med materiale, der støver f.eks. håndtering af pulver eller slagge, men støv kan også dannes ved f.eks. forbrændingsprocesser, slibe-/svejse-/skærearbejde eller transport.

Grænseværdier

Den gældende grænseværdi for den arbejdsmiljømæssige eksponering for støv, fastsat af Arbejdstilsynet, er på:
• Totalstøv: 10 mg/m3
• Respirabelt støv: 5 mg/m3

Grænseværdierne gælder for en 8-timers arbejdsdag.


Hvordan kan vi hjælpe dig?

Eurofins Miljø Luft har erfarne måleteknikere, som kan udtage luftprøver, som i vores laboratorium kan analyseres for mængden af støv. De målte koncentrationer vil blive vurderet i henhold til gældende grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet.

Foruden eksponeringsmålinger kan Eurofins Miljø tilbyde, at foretage en støvkaraktering af støvaflejring på overflader fx fra en produktion, kontorlokale o.lign. med henblik på at finde frem til mulig forureringskilde. I dette tilfælde vil vi udtage en prøve af støvet og supplere analysen med en referenceprøve. Tilsvarende analyse kan foretages på luftbårne partikler.

Kontakt os for at få lavet en luftprøve:

Kontaktperson
Kristina Hansen
Teamleder
My H. Tran
Kunderådgiver