Luft og Støj >> Kontrol af tekniske anlæg >> Kontrol af trykluft

Kontrol af trykluft

Sidebar Image

Krav - Kvalitet - Kontrol

Trykluft anvendes i et stadigt stigende omfang blandt andet inden for fødevareindustri og medicinalproduktion

Som eksempler på anvendelsesområder kan nævnes pneumatisk procesudrustning, mange forskellige typer af trykluftdrevne værktøjer, emballering af fødevarer og laboratorieforsøg

Gasinstallationer og trykluftinstallationer må betragtes med stor omhu og seriøsitet. Man anvender ofte trykluft på kritiske steder i produktionen, hvor forureninger i luften kan være særdeles alvorlige.

Typiske forureninger
Forureningen af trykluften kommer fra indsugningsluften fra kompressorerne og fra fordelingssystemet. Årsagerne kan være luftindtagets placering, den anvendte kompressor, utilstrækkelig filtrering samt nedslidt eller forurenet fordelingssystem.

Kvalitetskrav
Før enhver nyindretning af gasinstallationer eller trykluftinstallationer bør man foretage en nøje vurdering af kvalitetsbehovet.

Man bør med andre ord stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Hvilke krav stilles til renheden?
  • Hvilke krav stilles til sammensætning af gassen (identitet)?
  • Hvilke krav stilles til forsyningssikkerhed?
  • Hvilke krav stilles til ydelsen?

Disse krav indgår herefter i den samlede beskrivelse for anlægget. Der opstilles med andre ord nogle eksakte krav til installationen og til leverandøren af anlægget - krav, der efterfølgende entydigt kan kontrolleres.

Kontrolmuligheder
Der er udarbejdet en international standard ISO 8573, som beskriver krav og målemetoder for indhold af vand, partikler og et olieindhold i trykluft. De forskellige klasser ses i skemaet. Eurofins kan foretage kontrol i henhold til denne standard.

iso8573-1

I en vejledning udarbejdet af Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) ses blandt andet forslag til trykluftkvalitet inden for en række udvalgte brancher. Kriterierne relaterer til klasseinddelingen i standarden.

Indholdet af mikroorganismer i trykluften er en meget relevant parameter. Der findes p.t. ikke kravværdier herfor. Man er derfor henvist til selv at fastsætte egne krav. Organiske opløsningsmidler, nitrogendioxid, nitrogenoxid, kulmonoxid og kuldioxid kan også optræde som forureninger i trykluft.

Kontrolmålinger sker »on-site« med opsamlingsudstyr og moderne direkte visende udstyr (bl.a. laserpartikeltæller og trykdugpunktsmåler).

Der foretages efterfølgende analyse på laboratoriet af de indsamlede prøver.

Vi anbefaler, at man regelmæssigt foretager kontrol af trykluft. Selv små mængder forureninger kan fx påvirke kvaliteten af fødevarer i negativ retning.

Er du interesseret i yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66
Michael Pedersen
Civilingeniør
70 22 42 66