Luft og Støj >> Kontrol af tekniske anlæg >> Trykluft i levnedsmiddelvirksomheder

Trykluft i levnedsmiddelvirksomheder

Sidebar Image

Kvaliteten af luft fra trykluftanlæg og ventilationsanlæg er desværre ikke altid i overensstemmelse med de krav, som levnedsmiddelvirksomheder i øvrigt stiller til produkter og produktionsanlæg.

De fleste levnedsmiddelvirksomheder arbejder hele tiden målrettet på at forbedre kvaliteten af vores fødevarer. Og der stilles større og større krav til virksomhederne. Mange virksomheder går videre end den lovpligtige egenkontrol. Man indfører forskellige systemer til styring og sikring af kvaliteten - blandt andet HACCP og kvalitetssikring efter ISO 9000-serien.

Der fokuseres i dette arbejde meget på produkterne og selve produktionsapparatet. Trykluftanlæg og ventilationssystemer bliver desværre ofte overset i denne sammenhæng. Virksomhederne stiller krav i forbindelse med nyindretning og nyindkøb af disse tekniske installationer. Men mange overser behovet for kontrol og dokumentation af luftkvaliteten.

Kontrol af trykluft
Trykluft anvendes ofte på meget kritiske steder i produktionen, hvor forureninger i luften kan få alvorlige følger. Der findes en del kilder til forurening af trykluften, hvilket er skitseret i skemaet.

Man kan normalt sikre den ønskede kvalitet af trykluften ved en fornuftig opbygning af trykluftanlæggene (placering af luftindtag, valg af filtersystemer mv.) samt ved hensigtsmæssige procedurer for service, vedligehold og kontrol.

I de sidste 20-30 år er der blevet foretaget kontrol af trykluft ud fra forskellige kriterier. Indenfor de sidste år der er udarbejdet en international standardserie (ISO 8573), som beskriver flere af de parametre, der kan give anledning til problemer med renheden af trykluften. I standarden kan man finde en beskrivelse af de forskellige renhedsklasser.

Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik har udgivet en vejledning. I denne vejledning kan man blandt andet finde forslag til trykluftkvaliteten inden for en række udvalgte brancher. Kriterierne relaterer til klasseinddelingen i standarden.

Når man skal fastlægge de enkelte kravspecifikationer, er det således vigtigt at fastlægge, hvad trykluften skal benyttes til. I forbindelse med nyindretning og vurdering af eksisterende trykluftanlæg må man derfor starte med at foretage en nøje vurdering af kvalitetsbehovet - og derefter opstille de krav, som anlægget skal kunne leve op til.

Man bør med andre ord stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Hvilke parametre er vigtige i forhold til brugen af trykluften?
  • Hvilke krav skal der stilles til renhed?
  • Hvilke krav stilles til forsyningssikkerhed?
  • Hvilke krav stilles til ydelse?

Ved at besvare disse spørgsmål er det muligt at opstille eksakte krav til installationen, som man derefter entydigt kan kontrollere.

Ventilation
Man kan drage flere paralleller mellem renheden af trykluft fra kompressoranlæg og renheden af indblæsningsluft fra ventilationsanlæg.

Igen er det af stor betydning at gøre sig klart hvilke kvalitetsbehov, der er til ventilationsanlægget. Det er ligeledes vigtigt, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem de stillede krav og mulighederne for kontrol.

Kvaliteten af indblæsningsluften afhænger først og fremmest af luftkvaliteten ved ventilationsanlæggets luftindtag, de benyttede filtersystemer samt løbende kontrol af filtrenes effektivitet. De benyttede filtre (finfiltre, mikrofiltre og HEPA-filtre) i ventilationsanlæggene er testet af leverandørerne, og de lever derfor op til de specificerede krav. Det er dog ikke altid tilfældet, at indblæsningsluften i driftssituationen lever op til de krav, som det forventes. Det kan blandt andet skyldes manglende kontrol samt skader på filtrene - skader, der er sket under transport eller i forbindelse med opsætning.

Filtrenes effekt (partikeludskilningsgrad) kan man kontrollere ved at måle antallet af partikler, der kommer gennem filteret. Herefter kan partikeludskilningsgraden bestemmes.

Ved renrum er luftkvaliteten især afhængig af de benyttede filtersystemer. Renheden af renrum fastlægges normalt ud fra internationale standarder. De to mest anvendte standarder er den ældre amerikanske standard FD209E samt en nyere ISO-standard ISO/EN 14644. Kontrol i henhold til disse standarder udføres normalt med en laser partikelanalysator.

Forslag til trykluftkvalitet i praksis

Fødevareindustri

Partikler

Vandindhold

Olie

Automatik (aktuatorer, cylindre, magnetventiler)

1-5 4-5 1-3
Pakkemaskiner 3-5 2-5 3
Tappekolonner 3-5 2-5 3
Trykluftværktøj i produktionslokale 1 2-3 1
Trykluftværktøj i værksted 4-5 4-5 4
Åndemiddelluft 1 3 1
Mejerier 1-3 1-3 1


ISO 8573-1 klasser

Partikler Vandindhold Restolie  
Klasse

μm

mg/m3 TDP g/m3 * mg/m3
1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,15 0,1
3 5 5 -20 0,88 1
4 15 8 3 6 5
5 40 10 7 7,8 25
6 x x 10 9,4 x
7 x x x x x

*: m3 er komprimeret luft

 

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66
Michael Pedersen
Civilingeniør
70 22 42 66