Miljø >> Nyheder >> Notat vedrørende passiv prøvetagning af kulbrinter i luft

Notat vedrørende passiv prøvetagning af kulbrinter i luft

Sidebar Image

Miljøstyrelsen har i den udsendte rapport ”Teknisk redegørelse vedrørende passiv opsamling af TVOC på ATD-rør og ORSA-rør” (Miljøprojekt nr. 2060, dec. 2018) beskrevet de to metoders funktionsprincipper og hvorledes opsamlings- og analyseprincipper kan forvente at påvirke de måleresultater, som opnås ved at bruge de to metoder. Redegørelsen beskriver både principperne i metodernes opsamling af kulbrinter fra luften og den efterfølgende laboratorieanalyse af samplerne.

TVOC målinger bruges bl.a. i forbindelse med vurdering af forekomst af oliekulbrinter, og ATD og ORSA metoderne har i Danmark vundet stor udbredelse til indeklimamålinger.

Passive opsamlingsmetoder er karakteriseret ved, at opsamlingen beror på diffusion og at prøvetagningen derfor sker uden brug af pumper. ORSA metoden anvender aktivt kul som opsamlingsmedie, mens ATD-metoden er baseret på en syntetisk fremstillet polymer som opsamlingsmedie. Analysen af de to metoder er også forskellig, idet ORSA metoden er en såkaldt solventmetode, hvor opsamlede kulbrinter på laboratoriet ekstraheres fra sampleren vha. et organisk opløsningsmiddel, mens opsamlede stoffer på ATD sampleren desorberes termiske ved opvarmning. Den efterfølgende analyse er i begge tilfælde gaskromatografi med flammeionisationsdetektion (FID).

Eurofins Miljø tilbyder analyser af begge samplertyper og har siden rapporten blev offentliggjort modtaget en række henvendelser om vores syn på rapportens konklusioner.

Som nævnt ovenfor adskiller de to metoder sig principielt ved både opsamlingsmediet (kul versus kunststofpolymer) og ved desorptionsprincippet (solvent versus termisk). Rapporten redegør for, hvilken indflydelse det teoretisk kan have på resultatet.

Rapporten fremhæver også et element ved selve analysen, som det er værd at være opmærksom på, nemlig hvorledes påviste stoffer på samplerne bliver kvantificeret dvs. omregnet til en gennemsnitlig koncentration af ”TVOC” på målestedet i måleperioden. Her beskriver rapporten, hvorledes kvantificering overfor et modelstof (ofte toluen) kontra kvantificering af enkeltkomponenter kan have stor betydning.

Vi skal ikke i dette notat gå i detaljer med, hvorledes de nævnte principper og forskellene i de to metoder kan påvirke det rapporterede måleresultatet. Vi kan dog, som analyselaboratorium, konkludere, at de i rapporten nævnte forskelle er reelle, og at de kan forventes at have indflydelse på det rapporterede resultat efter analysen. Det er sjældent, at der er mulighed for direkte sammenligning af de to metoder, men man kan få et indtryk af de potentielle forskelle, som kan opstå ved brug af de to metoder i rapporten ”ATD-rør og ORSA-rør giver forskellige resultater for TVOC” (P. Loll og M. Jannerup, Miljø og Ressourcer 2017).

TVOC er en måleteknisk størrelse, hvor samplertype, desorptionsmetode, dataanalyse med mere kan påvirke det endelige resultat, og forskellige metoder kan give forskellige resultater, uanset om der er tale om ORSA, ATD eller andre af de målemetoder, som er tilgængelige på markedet. Resultatet er således metodespecifikt. På enkeltstofniveau er der ikke tilsvarende metodeafhængige forskelle.

Da der ikke fra Miljøstyrelsens side er én foreskreven metode, og da hverken ATD eller ORSA er perfekte metoder, har Eurofins Miljø valgt at tilbyde analyser af begge samplertyper. Vi har samtidigt gjort opmærksom på, at der kan forekomme forskelle ved brug af metoderne, og at man bør undgå at skifte vilkårligt mellem metoderne.

Eurofins kan til fulde tilslutte os rapportens anbefalinger af, at der til vurderingskriteriet for TVOC fra myndighedernes side bliver tilknyttet en anbefalet måle- og analysemetode analogt med de metoder, som er foreskrevet til analyse af jordprøver.

Sluttelig skal vi bekræfte rapportens konklusioner om, at der særdeles sjældent påvises kulbrinter over C18 ved luftmålinger, og at en reduktion af kulbrinteintervallet for TVOC til C6-C18 ved analysen ikke vil have nogen afgørende betydning for resultatet og den efterfølgende risikovurdering.

 

22. februar 2019

Eurofins Miljø A/S